Chính sách bảo mật (Chính sách bảo mật thông tin cá nhân)

Thermal quy định chính sách liên quan đến thông tin cá nhân theo mô tả bên dưới, cố gắng quản lý và xử lý phù hợp thông tin cá nhân bằng tất cả nỗ lực và ‎ý thức về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân cho toàn nhân viên.

1. Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là tất cả thông tin có thể xác định cá nhân, được cung cấp trong trường hợp có yêu cầu thông tin tuyển dụng và dịch vụ của công ty, v.v…, .

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Sử dụng như là phương tiện liên lạc với người cung cấp thông tin.
Không được cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 và người hợp tác với công ty, v.v… mà không có sự đồng ý của người cung cấp thông tin.

3. Quản lý thông tin cá nhân

Công ty cố gắng ngăn chặn việc làm mất, phá hủy, giả mạo và tiết lộ, v.v… thông tin cá nhân, cùng các biện pháp cần thiết như: duy trì hệ thống bảo mật, hoàn thiện chế độ quản lý, giáo dục toàn diện cho nhân viên, v.v…, thực hiện chính sách an toàn, tiến hành quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân.

4. Xem xét và tuân thủ pháp luật, quy định

Tuân thủ theo pháp luật và các quy định của Nhật Bản áp dụng cho các thông tin cá nhân đang sở hữu, công ty sẽ xem xét cho phù hợp nội dung chính sách này và nỗ lực cải thiện hơn nữa.

Tháng 9 năm 2014
Công ty TNHH Thermal